2020, een bewogen jaar

Ook als de coronapandemie zal zijn afgelopen, zullen we nog niet snel erover uitgepraat raken. 2020 en het lopende jaar zijn in veel opzichten bewogen jaren. In het jaarverslag over 2020 en de jaarrekening biedt het bestuur inzicht op de beleidsplannen, de uitwerking ervan en verdere gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Mede op verzoek van een van onze subsidiegevers stelde het bestuur al medio 2020 een eerste evaluatie op van de wijze waarop het Huis van Dominicus vorm gaf aan aanwezigheid en activiteiten tijdens de eerste coronagolf, toen zo veel onmogelijk leek geworden. Met geestkracht, slagvaardigheid en creativiteit is er toen veel nieuws van de grond gekomen, terwijl andere vormen juist virtueel doorgang konden vinden.

Tot de belangrijkste ontwikkelingen behoort bijvoorbeeld de verbreding van de aanwezigheid op het caritatieve en diaconale vlak. De spirituele aanwezigheid wordt sinds eind november voortaan ook dagelijks vorm gegeven in het getijdengebed in de Dominicuskerk. Leven met de getijden is een uitdrukking van een houding waarin het Huis van Dominicus zich niet laat meesleuren door de tijden, maar reflecteert op wat er gebeurt en zich aandient, en van daaruit stappen zet.