ANBI-status

Stichting Dominicaanse Opbouw Midden-Nederland
RSIN 8167.93.888

Contactgegevens

Pijperlaan 31
3533 KB Utrecht
tel. 030-2949916
KVK Utrecht nr. 41266010

mail: info@dominicaansmiddennederland.nl
http://www.dominicaansmiddennederland.nl

Doel en activiteiten

Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 heeft de Stichting Dominicaanse Opbouw Midden-Nederland de ANBI-status verworven.

De Stichting Dominicaanse Opbouw Midden-Nederland (hier verder te noemen Stichting DOM) wil ertoe bijdragen in Utrecht en omgeving de bestaande Dominicaanse groeperingen een platform te bieden, zodat deze groepen die zoeken naar nieuw elan vanuit de Dominicaanse traditie elkaar meer en intensiever ontmoeten en steunen in hun werk voor een wereld van vrede en gerechtigheid in de geest van St. Dominicus.

Daartoe tracht de Stichting DOM een ontmoetingsplaats en leerhuis te ontwikkelen voor de participanten in de stichting, de onderlinge samenwerking en communicatie te bevorderen, en naar buiten te treden. De stichting organiseert bijeenkomsten en onderneemt activiteiten die de doelen van de stichting bevorderen, en verzamelt daartoe ook geldmiddelen.

Beleidsplan

De Stichting DOM ondersteunt de komende jaren allereerst de plannen in en rond de Dominicuskerk in Utrecht om te komen tot de vorming van een koepel waarbij zowel de huidige als nieuwe activiteiten met elkaar verbonden worden, en in 2018 naar buiten te treden in een zogeheten “Huis van Dominicus”. Een en ander is vastgesteld in ons Beleidsplan 2018 (PDF, 120 kB).

Activiteiten in 2016 en 2017

De Stichting DOM heeft in 2016 en 2017 gewerkt aan de voorbereiding voor het plan om activiteiten in en rond de Dominicuskerk in Utrecht te bundelen en vorm te geven binnen het beoogde Huis van Dominicus. Er is gewerkt aan een plan voor gezamenlijke programmering met anderen en die waar mogelijk al beter op elkaar te laten aansluiten. Verder heeft de Stichting DOM onderzoek gedaan en ook laten doen naar aspecten van gebouwenbeheer en exploitatie. De Stichting DOM ondervindt bij dit alles ook steun vanuit de Nederlandse provincie van de orde der dominicanen.

2018

In bijgevoegd document met de notulen van 2018 legt het bestuur verantwoording af voor de gang van zaken van de stichting in 2018.

Bestuur

dhr. E.P.N.M. Borgman, voorzitter
mevr. A. Reinders, secretaris
dhr. J.G. Beemer, penningmeester

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

Statuten

De Stichting Dominicaanse Opbouw Midden-Nederland werd opgericht op 26 juni 1997. U kunt de statuten via de link downloaden (PDF, 7 MB).

Financiën

Een financiële verantwoording over 2017 vindt u in het document dat u via de link kunt downloaden (PDF; 400 kB).

Een financiële verantwoording over 2018 vindt u in dit document, eveneens als PDF te downloaden (135 kB).