ANBI-status

Stichting Dominicaanse Opbouw Midden-Nederland
RSIN 8167.93.888

Contactgegevens

Pijperlaan 31
3533 KB Utrecht
tel. 030-2949916
KVK Utrecht nr. 41266010

mail: info@dominicaansmiddennederland.nl
http://www.dominicaansmiddennederland.nl

Doel en activiteiten

Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 heeft de Stichting Dominicaanse Opbouw Midden-Nederland de ANBI-status verworven.

De Stichting Dominicaanse Opbouw Midden-Nederland (hier verder te noemen Stichting DOM) wil ertoe bijdragen in Utrecht en omgeving de bestaande Dominicaanse groeperingen een platform te bieden, zodat deze groepen die zoeken naar nieuw elan vanuit de Dominicaanse traditie elkaar meer en intensiever ontmoeten en steunen in hun werk voor een wereld van vrede en gerechtigheid in de geest van St. Dominicus.

Daartoe tracht de Stichting DOM een ontmoetingsplaats en leerhuis te ontwikkelen voor de participanten in de stichting, de onderlinge samenwerking en communicatie te bevorderen, en naar buiten te treden. De stichting organiseert bijeenkomsten en onderneemt activiteiten die de doelen van de stichting bevorderen, en verzamelt daartoe ook geldmiddelen.

Beleidsplan

De Stichting DOM ondersteunt de komende jaren allereerst de plannen in en rond de Dominicuskerk in Utrecht om te komen tot de vorming van een koepel waarbij zowel de huidige als nieuwe activiteiten met elkaar verbonden worden, en in 2018 naar buiten te treden in een zogeheten “Huis van Dominicus”. Een en ander is vastgesteld in ons Beleidsplan 2018 (PDF, 120 kB).

Jaarverslagen

2022

Het jaarverslag over 2022 en de jaarrekening 2022 bevatten de verantwoording door het bestuur over het gevoerde beleid, de uitvoering van beleidsplannen en de algehele ontwikkeling in 2022.

2021

In het jaarverslag over 2021 en de jaarrekening 2021 legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid, de ontwikkeling van nieuwe plannen en de algemene ontwikkeling in 2021.

2020

In het jaarverslag en de jaarrekening legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid, de uitvoering van beleidsplannen en de ontwikkelingen in 2020.

2019

In het jaarverslag en de jaarrekening legt het bestuur verantwoording af voor de uitwerking van de beleidsplannen en de gang van zaken in 2019.

2018

In bijgevoegd document met de notulen van 2018 legt het bestuur verantwoording af voor de gang van zaken van de stichting in 2018.

Activiteiten in 2016 en 2017

De Stichting DOM heeft in 2016 en 2017 gewerkt aan de voorbereiding voor het plan om activiteiten in en rond de Dominicuskerk in Utrecht te bundelen en vorm te geven binnen het beoogde Huis van Dominicus. Er is gewerkt aan een plan voor gezamenlijke programmering met anderen en die waar mogelijk al beter op elkaar te laten aansluiten. Verder heeft de Stichting DOM onderzoek gedaan en ook laten doen naar aspecten van gebouwenbeheer en exploitatie. De Stichting DOM ondervindt bij dit alles ook steun vanuit de Nederlandse provincie van de orde der dominicanen.

Bestuur

dhr. E.P.N.M. Borgman, voorzitter
mevr. G.J.M. Reinders, secretaris
mevr. M.A.A. Wester, penningmeester
dhr. J.G. Beemer, lid
mevr. H.J.M. Beemer – de Vos, lid

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

Statuten

De Stichting Dominicaanse Opbouw Midden-Nederland werd opgericht op 26 juni 1997. U kunt de statuten via de link downloaden (PDF, 7 MB).

Financiën

De jaarrekening over 2022 vindt u in  deze PDF.

De jaarrekening over 2021 vindt u in deze PDF.

De jaarrekening over 2020 vindt u in dit als PDF te downloaden document.

De jaarrekening over 2019 vindt u in dit document, als PDF te downloaden.

Een financiële verantwoording over 2018 vindt u in dit document, eveneens als PDF te downloaden (135 kB).

Een financiële verantwoording over 2017 vindt u in het document dat u via de link kunt downloaden (PDF; 400 kB).