Leven in volheid

Wat kun je ernaar verlangen om weer voluit en vrij te leven! Misschien vergeet je dan even dat bij volheid juist alle kanten van het leven horen, de weidse vergezichten én het tunnelgevoel, vreugde en verdriet, intens contact maar ook een gevoel van verlatenheid… Leven in volheid. Een christelijke verbeelding is de titel van een onlangs vertaald  sprankelend boek van Timothy Radcliffe o.p., oud-magister van de dominicanen. Volgens hem horen geloof en leven bij elkaar in al hun vezels, en zijn boek bruist daarvan.

Die volheid en sprankeling hoopt het Huis van Dominicus met steun van onze stichting en met financiële ondersteuning door sponsors en andere gulle gevers ook in 2022 vorm te geven of er ruimte voor te maken. Het boek van Radcliffe is een aanrader voor een gespreks- of leesgroep! Dit jaar wil het Huis van Dominicus met name de encycliek Laudato si’ van paus Franciscus landelijk en blijvend onder de aandacht brengen als een bron van inspiratie in de klimaatcrisis. Hopelijk kunnen onze vertrouwde activiteiten dit jaar weer van start gaan, maar we hopen ook nieuwe initiatieven te beginnen. Met uw steun in woord en daad wordt dat mogelijk! Graag wensen we u en de uwen een jaar toe waarop zegen mag rusten.

Een nieuw seizoen in

Met de intrekking van vele maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn er weer activiteiten binnenshuis mogelijk in het Huis van Dominicus. We blijven waar nodig uiteraard voorzichtig, maar we zijn ook blij met de hernieuwde ontmoeting met deelnemers aan veelal goed bezochte activiteiten! De periode met beperkingen, lockdowns en zelfs een avondklok laat zijn sporen na. Het is dan ook zinvol om goed te kijken wat deze periode nu precies betekent, welke gevolgen er tijdelijk of bljvend zijn, en wat dit vervolgens kan betekenen voor het beleid en de plannen van onze stichting en het Huis van Dominicus op korte en lange termijn. De eerste stappen voor een constructieve evaluatie en verandering worden intussen al gezet. Veel dank ook vanaf deze plaats aan allen die ons op enige wijze daarbij ondersteunen!

2020, een bewogen jaar

Ook als de coronapandemie zal zijn afgelopen, zullen we nog niet snel erover uitgepraat raken. 2020 en het lopende jaar zijn in veel opzichten bewogen jaren. In het jaarverslag over 2020 en de jaarrekening biedt het bestuur inzicht op de beleidsplannen, de uitwerking ervan en verdere gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Mede op verzoek van een van onze subsidiegevers stelde het bestuur al medio 2020 een eerste evaluatie op van de wijze waarop het Huis van Dominicus vorm gaf aan aanwezigheid en activiteiten tijdens de eerste coronagolf, toen zo veel onmogelijk leek geworden. Met geestkracht, slagvaardigheid en creativiteit is er toen veel nieuws van de grond gekomen, terwijl andere vormen juist virtueel doorgang konden vinden.

Tot de belangrijkste ontwikkelingen behoort bijvoorbeeld de verbreding van de aanwezigheid op het caritatieve en diaconale vlak. De spirituele aanwezigheid wordt sinds eind november voortaan ook dagelijks vorm gegeven in het getijdengebed in de Dominicuskerk. Leven met de getijden is een uitdrukking van een houding waarin het Huis van Dominicus zich niet laat meesleuren door de tijden, maar reflecteert op wat er gebeurt en zich aandient, en van daaruit stappen zet.

Lancering website Ruimte van Hoop

Scrrenshoot starrpagina Ruimte van Hoop

Op Eerste Paasdag, 4 april, lanceerde het Huis van Dominicus de website Ruimte van Hoopwww.ruimtevanhoop.net. Het is een digitaal platform voor en door mensen die te maken hebben met ontregeling en burn-out. Een plek voor mensen die er middenin zitten en voor mensen die hun weg eruit hebben gevonden en hun ervaringen willen delen. Een plek die hoop en houvast biedt in deze onzekere tijden. Op de website staan artikelen en podcasts met gesprekken.

In 2019 en 2020 waren er in het Huis van Dominicus gesprekken met instellingen op het gebied van medische en geestelijke zorg over burn-out en overbelasting van mensen, met daarbij veel waardering dat er zo voor hen een nieuw netwerk kwam. In de periode met de coronapandemie die voor velen grote impact heeft, ontstond het idee om deze website te lanceren, bedoeld voor mensen die zelf met burn-out te maken hebben.

 

Van 2020 naar 2021

Over het afgelopen jaar valt veel te zeggen, maar wat het echt betekent werd niet meteen duidelijk. Ook het Huis van Dominicus kon die vraag niet ontwijken, maar het was wel snel duidelijk dat het antwoord op de coronapandemie niet alleen in vervangende (online-)activiteiten zou uitmonden. Er zijn juist ook andere dingen gestart en nieuwe vormen van aanwezigheid gevonden. Onze bezinning in 2019 op de attitude van waaruit er dingen gebeuren in het Huis van Dominicus, bleek uiterst zinvol: bezieling is de kern en de dragende kracht achter alles, daardoor wordt er veel mogelijk!

Vooral dankzij onze coördinator Hermen van Dorp kwamen er in 2020 bijvoorbeeld nieuwe meer diaconale initiatieven bij. De behoefte aan doorgaande bezinning en leven vanuit de bron krijgt sinds eind november vorm in het dagelijkse getijdengebed in de Dominicuskerk. Het overwegen van de Schrift, het stil worden, het stilstaan bij de schijnbare leegte van wat er niet doorgaat, blijkt een ruimte te worden waar aandacht voor het wezenlijke kan opbloeien. Zo wordt het Huis van Dominicus een huis met vele ruimtes die met elkaar verbonden zijn. Gebed, bezinning, culturele en caritatieve activiteiten en aanwezigheid in de digitale wereld staan zo niet los van elkaar.

Ook onze subsidiegevers, speciaal de internationaal actieve stichting Porticus met het Space for Grace-programma waaraan wij deelnemen, waardeert de aanpak en houding van het Huis van Dominicus zeer. Wij hopen dat ook u ons in 2021 financieel en anderszins blijft ondersteunen om ruimte voor genade te maken!

Bij de start van een nieuw seizoen

Gelijmde gebroken schaalSoms lijkt de vertrouwde wereld aan stukken. Nieuws van allerlei aard tuimelt over je heen. We doen wel lijmpogingen, maar de breuklijnen blijven zichtbaar. De afbeelding van een gelijmde schaal is niet voor niets gekozen bij een van de activiteiten in het komende najaar.

De afgelopen zes maanden waarin maatregelen tegen het coronavirus zo’n grote impact hebben, zijn aanleiding tot bezinning. Het bestuur van de stichting Dominicaans Midden-Nederland heeft dan ook onlangs voor enkele subsidiegevers een notitie opgesteld waarin we terugkijken op hoe we reageerden op de nieuwe situatie, wat er gedaan is en ook op enkele dingen die niet of nog niet lukten.

Vanaf 1 september zijn we weer begonnen met vaste activiteiten als de Huiskamer van Dominicus en het Bijbelleerhuis. Uiteraard houden we ons daarbij aan de corona-richtlijnen. Ook een initiatief als de avonden met jonge theologen, de Jonge Hemelbestormers, zetten we vanaf donderdag 24 september voort. De Dominicusleesgroep begint op woensdag 2 september, 20.00-22.00 uur aan een nieuw boek: Groene theologie van Trees van Montfoort. Op dinsdag 15 september begint een nieuwe cursus christelijke meditatie met als thema kwetsbaarheid. Begeleider is theoloog Marian Geurtsen. De wereldwake gaat vanaf vrijdag 11 september weer wekelijks plaatsvinden, nu in de Dominicuskapel. De Zondagavondvespers vinden vanaf 20 september weer maandelijks plaats. Bij dit alles blijven we in het Huis van Dominicus ook reflecteren op onszelf, op geloof en samenleving. Elke maandag is er daarom de column Tekenen in de tijd door Erik Borgman.

Binnenkort begint een bijzonder initiatief, een cursus geloofsverdieping voor pas bekeerde christenen die als vluchteling naar Nederland zijn gekomen.  Ook dit initiatief wordt mogelijk dankzij de stimulerende rol van coördinator Hermen van Dorp. Dankzij de financiële steun van subsidiërende instellingen en gaven van gulle gevers kunnen wij ook dit vorm gaan geven in het Huis van Dominicus. Veel dank voor alle steun!

Terugkijken op 2019

Met genoegen presenteert het bestuur van de stichting Dominicaans Midden-Nederland u het jaarverslag over 2019 en de jaarrekening over het afgelopen jaar. In deze bewogen tijd is het goed om terug te kijken op de stappen die in 2019 zijn gezet om het Huis van Dominicus concreet vorm te geven. Het is zeker ook op zijn plaats om hier allen te danken die ons daarbij steunen in welke vorm dan ook. Dankzij de ontwikkelingen in 2019 zijn we ook in de huidige moeilijke situatie rond het coronavirus in staat om hierop te reageren met de nodige initiatieven en nieuwe vormen, zoals online-vieringen, een reeks video-interviews met wijkbewoners in Oog in Al, aandacht voor ouderen en een digitale versie van de wekelijkse wereldwake. Onze aanwezigheid op sociale media is daarbij ook gegroeid, met bijvoorbeeld een eigen YouTube-kanaal en Instagram.

2020, nu al een bijzonder jaar

In de eerste twee maanden van 2020 kon het Huis van Dominicus vele succesvolle activiteiten ontplooien, vooral ook dankzij onze coördinator Hermen van Dorp die per 1 februari voor vier dagen in de week is aangesteld.  De belangstelling en waardering voor de activiteiten, hun sfeer en opzet was groot. Juist toen we voortvarend voor de maanden maart en april een nog groter aanbod konden gaan realiseren, liep het allemaal anders dan verwacht. Vanwege de crisis rond het coronavirus konden we niet anders dan alle publieke activiteiten afgelasten.

Achter de schermen zijn we intussen volop in de weer. Zo zijn er inmiddels opnames van kleine vieringen gemaakt die op het eigen YouTube-kanaal van het Huis van Dominicus verschijnen, en er zijn nog meer dingen in voorbereiding. Met een digitale nieuwsbrief en aanwezigheid op sociale media als Facebook, Twitter en Nextdoor informeren we mensen over wat wij doen en hoe we deze periode van schijnbare stilstand doorkomen. Juist op weg naar Pasen willen we erop vertrouwen dat er een ommekeer kan komen. We leven mee met alle zieken, met hun naasten en met degenen die zich enorm inspannen in de zorg, wetenschap en bij de overheid om de gevolgen van het coronavirus op te vangen.

Graag wensen we u sterkte toe in deze bijzondere periode en we hopen dat we in het licht van Pasen de weg vinden om deze crisis te doorstaan. Uw financiële steun is daarbij zeer welkom!

Meer dan alleen activiteiten

In vele activiteiten krijgt het Huis van Dominicus vorm en gezicht, maar minstens zo belangrijk is de grondhouding en bezieling waarmee we voor vormen van activiteit kiezen, ze vervolgens voorbereiden en uitvoeren. Het Huis van Dominicus wil een plek zijn waar je bezieling kan ervaren, waar ook de manier van doen en laten je kan raken. Erik Borgman biedt daarop zicht met zijn wekelijkse column Tekenen in de tijd.

Bezieling krijgt bijvoorbeeld vorm in het ritme van vier jaarlijkse retraitedagen met de seizoenen mee. In december starten we de serie Jonge hemelbestormers, gesprekken met jonge theologen en andere bezielde jongeren. Ook maken we in december een begin met wekelijkse ontmoetingen tussen oude en nieuwe bewoners van de wijk Oog in Al. Samen met andere partners in de stad Utrecht werken we aan een of meer activiteiten rond het thema burn-out en stress, niet om dit meteen op te lossen, maar om de spirituele kant ervan in beeld te brengen. Daarnaast zetten we andere activiteiten voort die we zelf ontwikkeld hebben, zoals de wekelijkse wereldwake en de maandelijkse zondagavondzang.

Het Huis van Dominicus krijgt vorm

In de herfst is het tijd om te oogsten en alvast wat terug te kijken op de afgelopen maanden. Tot onze vreugde kon het bestuur per 1 mei Hermen van Dorp aanstellen als parttime coördinator/opbouwwerker (0,6 fte) van het Huis van Dominicus. Hij is voortvarend aan de slag gegaan. Zijn werk maakt het Huis van Dominicus beter zichtbaar. Ook legt hij vele contacten en ondersteunt hij de realisatie van onze plannen.

In juli konden we na maanden van voorbereiding een fraaie en inhoudelijk sterke website lanceren voor het Huis van Dominicus. Ook op de sociale media, het langste al via Twitter (@huisvdominicus) zijn we inmiddels aanwezig om ons netwerk te vergroten en activiteiten zichtbaar te maken.

De activiteiten presenteren we op vier vlakken: de kapel, de schola, het podium en de herberg. Vieren, leren, luisteren en ontmoeten zijn daarbij trefwoorden die het motto Inzicht – Uitzicht – Bezieling concreet maken.