Van 2020 naar 2021

Over het afgelopen jaar valt veel te zeggen, maar wat het echt betekent werd niet meteen duidelijk. Ook het Huis van Dominicus kon die vraag niet ontwijken, maar het was wel snel duidelijk dat het antwoord op de coronapandemie niet alleen in vervangende (online-)activiteiten zou uitmonden. Er zijn juist ook andere dingen gestart en nieuwe vormen van aanwezigheid gevonden. Onze bezinning in 2019 op de attitude van waaruit er dingen gebeuren in het Huis van Dominicus, bleek uiterst zinvol: bezieling is de kern en de dragende kracht achter alles, daardoor wordt er veel mogelijk!

Vooral dankzij onze coördinator Hermen van Dorp kwamen er in 2020 bijvoorbeeld nieuwe meer diaconale initiatieven bij. De behoefte aan doorgaande bezinning en leven vanuit de bron krijgt sinds eind november vorm in het dagelijkse getijdengebed in de Dominicuskerk. Het overwegen van de Schrift, het stil worden, het stilstaan bij de schijnbare leegte van wat er niet doorgaat, blijkt een ruimte te worden waar aandacht voor het wezenlijke kan opbloeien. Zo wordt het Huis van Dominicus een huis met vele ruimtes die met elkaar verbonden zijn. Gebed, bezinning, culturele en caritatieve activiteiten en aanwezigheid in de digitale wereld staan zo niet los van elkaar.

Ook onze subsidiegevers, speciaal de internationaal actieve stichting Porticus met het Space for Grace-programma waaraan wij deelnemen, waardeert de aanpak en houding van het Huis van Dominicus zeer. Wij hopen dat ook u ons in 2021 financieel en anderszins blijft ondersteunen om ruimte voor genade te maken!

Bij de start van een nieuw seizoen

Gelijmde gebroken schaalSoms lijkt de vertrouwde wereld aan stukken. Nieuws van allerlei aard tuimelt over je heen. We doen wel lijmpogingen, maar de breuklijnen blijven zichtbaar. De afbeelding van een gelijmde schaal is niet voor niets gekozen bij een van de activiteiten in het komende najaar.

De afgelopen zes maanden waarin maatregelen tegen het coronavirus zo’n grote impact hebben, zijn aanleiding tot bezinning. Het bestuur van de stichting Dominicaans Midden-Nederland heeft dan ook onlangs voor enkele subsidiegevers een notitie opgesteld waarin we terugkijken op hoe we reageerden op de nieuwe situatie, wat er gedaan is en ook op enkele dingen die niet of nog niet lukten.

Vanaf 1 september zijn we weer begonnen met vaste activiteiten als de Huiskamer van Dominicus en het Bijbelleerhuis. Uiteraard houden we ons daarbij aan de corona-richtlijnen. Ook een initiatief als de avonden met jonge theologen, de Jonge Hemelbestormers, zetten we vanaf donderdag 24 september voort. De Dominicusleesgroep begint op woensdag 2 september, 20.00-22.00 uur aan een nieuw boek: Groene theologie van Trees van Montfoort. Op dinsdag 15 september begint een nieuwe cursus christelijke meditatie met als thema kwetsbaarheid. Begeleider is theoloog Marian Geurtsen. De wereldwake gaat vanaf vrijdag 11 september weer wekelijks plaatsvinden, nu in de Dominicuskapel. De Zondagavondvespers vinden vanaf 20 september weer maandelijks plaats. Bij dit alles blijven we in het Huis van Dominicus ook reflecteren op onszelf, op geloof en samenleving. Elke maandag is er daarom de column Tekenen in de tijd door Erik Borgman.

Binnenkort begint een bijzonder initiatief, een cursus geloofsverdieping voor pas bekeerde christenen die als vluchteling naar Nederland zijn gekomen.  Ook dit initiatief wordt mogelijk dankzij de stimulerende rol van coördinator Hermen van Dorp. Dankzij de financiële steun van subsidiërende instellingen en gaven van gulle gevers kunnen wij ook dit vorm gaan geven in het Huis van Dominicus. Veel dank voor alle steun!

Terugkijken op 2019

Met genoegen presenteert het bestuur van de stichting Dominicaans Midden-Nederland u het jaarverslag over 2019 en de jaarrekening over het afgelopen jaar. In deze bewogen tijd is het goed om terug te kijken op de stappen die in 2019 zijn gezet om het Huis van Dominicus concreet vorm te geven. Het is zeker ook op zijn plaats om hier allen te danken die ons daarbij steunen in welke vorm dan ook. Dankzij de ontwikkelingen in 2019 zijn we ook in de huidige moeilijke situatie rond het coronavirus in staat om hierop te reageren met de nodige initiatieven en nieuwe vormen, zoals online-vieringen, een reeks video-interviews met wijkbewoners in Oog in Al, aandacht voor ouderen en een digitale versie van de wekelijkse wereldwake. Onze aanwezigheid op sociale media is daarbij ook gegroeid, met bijvoorbeeld een eigen YouTube-kanaal en Instagram.

2020, nu al een bijzonder jaar

In de eerste twee maanden van 2020 kon het Huis van Dominicus vele succesvolle activiteiten ontplooien, vooral ook dankzij onze coördinator Hermen van Dorp die per 1 februari voor vier dagen in de week is aangesteld.  De belangstelling en waardering voor de activiteiten, hun sfeer en opzet was groot. Juist toen we voortvarend voor de maanden maart en april een nog groter aanbod konden gaan realiseren, liep het allemaal anders dan verwacht. Vanwege de crisis rond het coronavirus konden we niet anders dan alle publieke activiteiten afgelasten.

Achter de schermen zijn we intussen volop in de weer. Zo zijn er inmiddels opnames van kleine vieringen gemaakt die op het eigen YouTube-kanaal van het Huis van Dominicus verschijnen, en er zijn nog meer dingen in voorbereiding. Met een digitale nieuwsbrief en aanwezigheid op sociale media als Facebook, Twitter en Nextdoor informeren we mensen over wat wij doen en hoe we deze periode van schijnbare stilstand doorkomen. Juist op weg naar Pasen willen we erop vertrouwen dat er een ommekeer kan komen. We leven mee met alle zieken, met hun naasten en met degenen die zich enorm inspannen in de zorg, wetenschap en bij de overheid om de gevolgen van het coronavirus op te vangen.

Graag wensen we u sterkte toe in deze bijzondere periode en we hopen dat we in het licht van Pasen de weg vinden om deze crisis te doorstaan. Uw financiële steun is daarbij zeer welkom!

Meer dan alleen activiteiten

In vele activiteiten krijgt het Huis van Dominicus vorm en gezicht, maar minstens zo belangrijk is de grondhouding en bezieling waarmee we voor vormen van activiteit kiezen, ze vervolgens voorbereiden en uitvoeren. Het Huis van Dominicus wil een plek zijn waar je bezieling kan ervaren, waar ook de manier van doen en laten je kan raken. Erik Borgman biedt daarop zicht met zijn wekelijkse column Tekenen in de tijd.

Bezieling krijgt bijvoorbeeld vorm in het ritme van vier jaarlijkse retraitedagen met de seizoenen mee. In december starten we de serie Jonge hemelbestormers, gesprekken met jonge theologen en andere bezielde jongeren. Ook maken we in december een begin met wekelijkse ontmoetingen tussen oude en nieuwe bewoners van de wijk Oog in Al. Samen met andere partners in de stad Utrecht werken we aan een of meer activiteiten rond het thema burn-out en stress, niet om dit meteen op te lossen, maar om de spirituele kant ervan in beeld te brengen. Daarnaast zetten we andere activiteiten voort die we zelf ontwikkeld hebben, zoals de wekelijkse wereldwake en de maandelijkse zondagavondzang.

Het Huis van Dominicus krijgt vorm

In de herfst is het tijd om te oogsten en alvast wat terug te kijken op de afgelopen maanden. Tot onze vreugde kon het bestuur per 1 mei Hermen van Dorp aanstellen als parttime coördinator/opbouwwerker (0,6 fte) van het Huis van Dominicus. Hij is voortvarend aan de slag gegaan. Zijn werk maakt het Huis van Dominicus beter zichtbaar. Ook legt hij vele contacten en ondersteunt hij de realisatie van onze plannen.

In juli konden we na maanden van voorbereiding een fraaie en inhoudelijk sterke website lanceren voor het Huis van Dominicus. Ook op de sociale media, het langste al via Twitter (@huisvdominicus) zijn we inmiddels aanwezig om ons netwerk te vergroten en activiteiten zichtbaar te maken.

De activiteiten presenteren we op vier vlakken: de kapel, de schola, het podium en de herberg. Vieren, leren, luisteren en ontmoeten zijn daarbij trefwoorden die het motto Inzicht – Uitzicht – Bezieling concreet maken.

Stappen in 2018

Het bestuur van de stichting DOM heeft in 2018 de nodige stappen gezet voor de realisering van het Huis van Dominicus in Utrecht. Met name vallen de voorbereiding van de aanstelling van een part-time coördinator en de planning voor een website van het Huis van Dominicus te noemen. U vindt bij dit bericht een financiële verantwoording over 2018 (PDF, 135 kB) en een jaarverslag. Graag spreken we nogmaals onze dank uit aan allen die ons in 2018 ondersteunen en hun steun in 2019 voortzetten!

Stappen in 2019

Ook in 2019 maakt de stichting Dominicaans Midden-Nederland de opbouw van het Huis van Dominicus mede mogelijk. Dankzij de donaties die we in 2018 ontvingen kan het werk beginnen aan een nieuwe website voor het Huis van Dominicus. De muzikale ondersteuning van de vieringen in de Dominicuskerk is dankzij uw steun mogelijk. Wij zeggen u hiervoor hartelijk dank. U kunt uw giften blijven overmaken naar rekeningnummer NL12 INGB 0005 3320 88 ten name van Stichting DOM Utrecht.

Goed nieuws voor wie ons steunt!

Goed nieuws voor allen, die doneren (en hebben gedoneerd) aan de Stichting Dominicaanse Opbouw Midden-Nederland (DOM). Met terugwerkende kracht over het jaar 2017 heeft de stichting de ANBI-status gekregen voor onbepaalde tijd. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee, omdat deze stichting de dragende kracht is voor de toekomst van het Huis van Dominicus, waar wij als geloofsgemeenschap deel van uitmaken.
Donaties zijn belangrijk ook voor de voortgang van onze vieringen en overige activiteiten vanuit de geloofsgemeenschap. Denkt u maar aan de professionele muzikale ondersteuning, die we dankzij giften kunnen waarborgen. U kunt uw giften overmaken naat rekeningnummer NL12 INGB 0005 3320 88 ten name van Stichting DOM Utrecht.